مدیریت شعبه 2

سرکار خانم هدی نعیمی

رزومه سرکار خانم هدی نعمیمی مدیریت واحد 2 دبستان نشاط علم پویا :

5 سال سابقه آموزگار دبستان شادی

7 سال مدیریت پیش دبستان شقایق

5 سال مدیریت پیش دبستان و دبستان نشاط علم پویا

لیسانس مهندسی معماری

فوق لیسانس مهندسی معماری

فوق لیسانس آموزش ابتدایی

هدی نعیمی